ประชุมผู้นำชุมชนในเขตดอนเมืองและเทศบาลนครปากเกร็ด

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดทำโครงการ “การเสริมสร้างพลังประชาสังคมสู่สภาพัฒนาการเมือง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตามระบอบประชาธิปไตย”


Read more

โครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2560”

หลักการและเหตุผล

เนื่องในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล สตรีในประเทศต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมและร่วมเฉลิมฉลองกันทั่วโลก และในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมป์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะจัดโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2560” ขึ้น


Read more

โครงการคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2560″

รางวัล “องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น”
(โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล : มิติหญิงชายและธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการ)


Read more

โครงการ “การเสริมสร้างพลังประชาสังคมสู่สภาพัฒนาการเมือง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตามระบอบประชาธิปไตย”

หลักการและเหตุผล

ประเทศที่มีระบบการเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ต้องมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการตนเองควบคู่กันไปกับการพัฒนาทางการเมือง เนื่องจากการกระจายอำนาจส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจรัฐจากทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกับภาครัฐ


Read more