• อบรม "เสริมศักยภาพนักการเมืองหญิง" วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
  • การอบรม "เสริมศักยภาพนักการเมืองหญิง" วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
  • เสวนาวิชาการ "โอกาสและข้อท้าทายต่อนักการเมืองหญิงในช่วงการเมืองเปลี่ยนผ่าน" วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องออร์คิด 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
  • ในวาระ "สัปดาห์สตรีสากล" ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้หญิงเก่ง" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ประจำปี 2561
  • 9 กันยายน 2560 ห้องประชุม 14 ตุลา สำนักงานมูลนิธิ 14 ตุลา ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(WeMove) จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม "เสียงผู้หญิงต่อการปฏิรูปตำรวจ"
  • การอบรม "พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย" วันที่ 17-20 มีนาคม 2560 ในโครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับพลเมืองทางด้านประชาธิปไตยการปฏิรูปการเมือง
  • 22 พฤษภาคม 2560 ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(WeMove) ยื่นข้อเรียกร้อง "รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ" ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • 22 พฤษภาคม 2560 ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(WeMove) ยื่นข้อเรียกร้อง “รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ” ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ณ อาคารรัฐสภา