วัตถุประสงค์

องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชาย เพื่อความเสมอภาค (ตมส.)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อติดตามการดำเนินงานทางการเมือง เรื่องสตรีของรัฐบาล พรรคการเมือง คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • เพื่อเสริมสร้างการตระหนักและรับรู้ ถึงความสำคัญของบทบาทสตรี ในการพัฒนาประเทศ และประโยชน์อันถึงเกิดขึ้นจากการผลักดันให้สตรีเข้าไปอยู่ในกระแสหลักของการบริหารประเทศให้มากขึ้น
  • เพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาล ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ในเรื่องสตรี เพื่อสร้างฐานสนับสนุนจากนักการเมืองและข้าราชการ ในการปรับสัดส่วนหญิงชาย ให้เหมาะสมในการบริหารงานทุกระดับ
  • เพื่อขยายเครือข่ายในการเสริมสร้างบทบาท และสถานภาพสตรี ในการพัฒนาประเทศ