ความเป็นมา

องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชาย เพื่อความเสมอภาค (ตมส.)

ความเป็นมา
องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.) ได้จัดตั้งขึ้นในช่วงของสัปดาห์สตรีสากล เมื่อเดือนมีนาคม 2536 โดยมีเป้าหมายหลักที่จะติดตามการดำเนินงานทางการเมืองเรื่องสตรีของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติตลอดจนพรรคการเมืองต่าง ๆ

ตมส. เป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรที่ทำงานด้านสตรี มีเครือข่ายครอบคลุมในทุกภาคของประเทศ โดยมีสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

การรวมตัวจัดตั้ง ตมส. ขึ้นนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมกับองค์กรเอกชน ภาครัฐบาล สถาบันการศึกษาและองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ ได้จัดให้มีเวทีให้องค์กรสตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ได้พบปะกับผู้แทนพรรคการเมืองต่าง ๆ รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2533 และ 13 กันยายน 2533 เพื่อให้พรรคการเมืองได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับสตรีและเป็นการผลักดันให้พรรคการเมืองมีนโยบายสตรีด้วย ผู้นำสตรีและองค์กรสตรีมีความเห็นว่า พรรคการเมือง ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญและให้ความจริงจังในประเด็นสตรี และมีนโยบายที่ชัดเจนเท่าไรนัก จึงมีการติดตามการทำงานของพรรคการเมือง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาสตรีให้มากขึ้น
ดังนั้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2535 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จึงได้เชิญองค์กรต่าง ๆ จากทั้งส่วนกลาวและส่วนภูมิภาคมาร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางดำเนินงาน ซึ่งองค์กรที่มาร่วมประชุม อาทิ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชนบทภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โครงการสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สตรีภาคเหนือ YMCA เชียงใหม่ และ เชียงราย ต่างเห็นพ้องต้องกัน ให้จัดตั้งองค์กรขึ้นโดยเสนอให้สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นแกนในการประสานงาน ตมส. จึงได้ถือกำเนิดขึ้น