ข้อเสนอของขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)

ข้อเสนอของขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย

Thai Women’s Movement for Political Reform (WeMove)

เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในองค์การสหประชาชาติได้มีข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยต่อรายงานCEDAW ของรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) มีข้อเสนอเพิ่มเติมให้เป็นรูปธรรมต่อข้อที่ ๒๘ ที่ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงใน องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในพื้นที่สาธารณะยังน้อยอยู่ และทั้งนี้ขอเสนอต่อ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการการเลือกตั้ง รัฐบาล คณะรัฐมนตรี หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และพรรคการเมือง ดังนี้

  1. อาศัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๙๐ วรรค ๓ กำหนดให้การจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคต้องคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง โดยกำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของทุกพรรคการเมืองในการพิจารณาส่งผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต้องกำหนดสัดส่วนชายและหญิงให้มีเพศใดเพศหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ และโดยเพศที่มีจำนวนน้อยกว่า ต้องอยู่ในลำดับที่มีโอกาสรับเลือกตั้งด้วย……ในกรณีพรรคการเมืองไม่สามารถส่งรายชื่อผู้สมัครฯ ตามเงื่อนไขของกฎหมาย ต้องชี้แจงเหตุผลต่อกรรมการการเลือกตั้งพร้อมระบุเหตุผล
  2. อาศัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลซึ่งผู้สมัครต้องสมัครในสังกัดกลุ่มต่างๆ ราว ๒๐ กลุ่มนั้น….โดยให้เพิ่มกลุ่มผู้หญิงแยกเป็นหนึ่งกลุ่ม และกลุ่มความหลากหลายทางเพศและชาติพันธุ์อีกหนึ่งกลุ่ม
  3. เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๑ วรรค ๔ การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองซึ่งใช้งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนพรรคการเมือง ต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย สภาพของบุคคล และกลุ่มชาติพันธุ์
  4. หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรต้องปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม มาตรา ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๑ วรรค ๔ ที่ต้องดำเนินการโดยเห็นถึงความจำเป็นและต้องการที่แตกต่างของเพศ (Gender Responsive Budgeting)
  5. แต่งตั้งให้ผู้หญิงเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญร่างกฎหมายที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสตรี จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๘
  6. รัฐบาลโดยกระทรวงที่รับผิดชอบการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและพรรคการเมืองต้องจัดอบรมความเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมให้กับผู้หญิงที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ

คณะผู้ประสานงาน WeMove

  • เรืองรวี พิชัยกุล ๐๘๕-๙๒๐๑๓๗๓            Email: ruengrawee2499@gmail.com
  • สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ๐๘๑-๖๑๘๐๖๑๓      Email: kosupensri@gmail.com
  • สุจิตรา สุทธิพงศ์ ๐๘๙-๗๙๖๙๓๓๙         Email: sujitra.sut@gmail.com

 

– แถลงการณ์ร่วม เครือขายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลาย CEDAW

– Final Joint Statement-Thailand Making Human Rights and Fundamental Freedoms a Reality for All Women

– ข้อคิดเห็นโดยสรุปต่อการรายงานตามวาระของประเทศไทยที่รวมรายงานครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7

– Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand