ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)

รัฐบาล เปิดเผยร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แก่สาธารณชน ทั้งที่เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มี พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
แม้ไม่รู้ว่า การออกมาเปิดเผยครั้งนี้ จะเกี่ยวข้องกับการที่โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ไปใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ยื่นขอเอกสารนี้ในช่วงกลางปี 2560 ที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ภาครัฐเพียงแค่เผยแพร่เอกสาร ‘ฉบับสรุปย่อ’ แต่ไม่ยอมเปิดเผย ‘ฉบับเต็ม’ เสียที (ดูการเดินทางตามหายุทธศาสตร์ชาติฉบับเต็มของ iLaw ได้ที่ https://www.ilaw.or.th/node/4589)
ใจความสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับเต็ม อยู่ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้เป็น ‘พิมพ์เขียว’ ในการจัดทำ ‘ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับจริง’ ที่จะใช้บังคับรัฐบาลและหน่วยงานในอนาคตต่อไปอีก 20 ปีให้ต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นจะมีโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา

และผู้ที่จะมายกร่างอนาคตของคนไทยทั้ง 67 ล้านคน ก็คือ ‘กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ’ ถึงปัจจุบันมีการแต่งตั้งมาแล้ว 29 คน จากโควต้าทั้งหมด 35 คน (ทั้ง 29 คน มีอายุรวมกัน 1,766 ปี หรือเฉลี่ย 63 ปีเศษ) เป็นผู้ชายทั้งหมด ที่สำคัญคือ ส่วนใหญ่เป็นทหารและนายทุน