ประกาศผลการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2561” และ “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561”

ผู้หญิงเก่ง ปี 2561 จำนวน 8 สาขาอาชีพ ได้แก่คุณพัชรีย์ โชติรัตน์ สาขาเกษตรกร คุณอัมพร ดวงมาตย์พลสาขาสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ สาขานักพัฒนา คุณสมคิด อินทรบุตร สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ คุณจันทร์เพ็ญ อะทะ สาขานักการเมืองท้องถิ่น รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล สาขานักบริหาร คุณสุวรรณรัตน์ แสวงรุจิธรรม สาขาเยาวสตรี และคุณวราภรณ์ วงศ์อนันต์ สาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศผลคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561”  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย อุตรดิตถ์