6 มีนาคม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงเก่ง 8 สาขาอาชีพ ,องค์กรท้องถิ่นดีเด่น และผู้หญิงแห่งปี ผู้ชายแห่งปี 2561

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลเวียนมาครบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 8 มีนาคม 2561 สถาบันฯ จัดการประชุมสัปดาห์สตรีสากลในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบำรุง-รวิวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น “ผู้หญิงเก่ง ปี 2561” ในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวม 8 สาขา  และ “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561” ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น      นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ “ผู้หญิงแห่งปี 2561 ”  และ  “ผู้ชายแห่งปี 2561″  โดยมีคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ , คุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯกล่าวรายงาน และคุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานและเป็นประธานมอบโล่ฯ  หลังจากมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแล้ว จะเป็นเสียงของผู้ที่รับโล่ทุกท่าน ได้นำเสนอผลงานและแผนงานที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต เพื่อขยายผลให้กว้างขวางขึ้น ให้เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงและเป็นแบบอย่างให้ทุกคนเจริญรอยตามได้ มีอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ม.กรุงเทพ เป็นพิธีกร  , ช่วงเสวนา ผู้หญิงแห่งปี และ ผู้ชาย แห่งปี มี ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ
“ผู้หญิงเก่ง ปี 2561”     8 สาขาอาชีพ ดังนี้
1. คุณพัชรีย์  โชติรัตน์         จ.ปัตตานี              สาขา เกษตรกร
2. คุณอัมพร  ดวงมาตย์พล  จ.อุดรธานี            สาขา สิ่งแวดล้อม
3. ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ กรุงเทพฯ          สาขา นักพัฒนา
4. คุณสมคิด อินทรบุตร        จ.ปทุมธานี          สาขา ผู้ริเริ่มธุรกิจ
5. คุณจันทร์เพ็ญ อะทะ        จ.น่าน                   สาขา นักการเมืองท้องถิ่น
6. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล     กรุงเทพฯ             สาขา นักบริหาร
7. คุณสุวรรณรัตน์ แสวงรุจิธรรม จ.อุตรดิตถ์    สาขา  เยาวสตรี
8. คุณวราภรณ์ วงศ์อนันต์    จ.เชียงใหม่          สาขา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

“องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2561” ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ผู้หญิงแห่งปี  2561 ”  ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ชายแห่งปี  2561″   คุณจะเด็จ  เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล