รายงานสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ประจำปี 2560

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ให้ความสำคัญในการทำงานเชิงรุกเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ ได้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้เดือดร้อนเข้าถึงการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ทั้งในระบบสายสามัญและระบบ กศน. สนับสนุนให้ได้รับการฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ตามความถนัด , ศูนย์พัฒนาเยาวชน และ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการปฏิเสธความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่สนับสนุนความเสมอภาคหญิงและชาย จัดงานให้โล่ประกาศเกียรติคุณผู้หญิงเก่งประจำปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 เพื่อยกย่องและให้กำลังใจแก่ผู้หญิงที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและชุมชน และอีกหลากหลายกิจกรรมซึ่งจะปรากฎในรายละเอียดของแต่ละฝ่ายในหนังสือเล่มนี้

http://www.apsw-thailand.org/repall.htm

รายงานสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ประจำปี 2560