ข้อมูลด้านประชากรและสุขภาพ

ประชากร ปี 2560

ประชากรผู้สูงอายุ ปี 2560

อัตราการคุมกำเนิด จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด ปี 2558-2559

วิธีการคุมกำเนิดในผู้ป่วยทำแท้ง ปี 2558

จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ จำแนกตามอายุและเพศ ปี 2527 – มิถุนายน 2560