การอบรม “เสริมศักยภาพนักการเมืองหญิง”

การอบรม “เสริมศักยภาพนักการเมืองหญิง”
วันที่ 2-5 มิถุนายน  2561
ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ด้วยเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในการตัดสินใจทางการเมืองเป็นเรื่องสมเหตุสมผลในฐานะที่ผู้หญิงเป็นหุ้นส่วนหลักของสังคมไทย   สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี  และแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) นอกจากนี้ประสบการณ์ของต่างประเทศจำนวนมากที่มีผู้หญิงในจำนวนที่มีนัยสำคัญ (Critical Mass) คือร้อยละ 30 ขึ้นไป ในกระบวนการทางการเมือง การตัดสินใจและนิติบัญญัติ  ทำให้การเลือกตั้งมีนัยการเป็นตัวแทนที่มีความประชาธิปไตยมากขึ้น การพัฒนาของประเทศในทุกด้านเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างถ้วนหน้า  โดยเฉพาะต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ

ปัจจุบัน ประเทศไทยผู้หญิงอยู่ในฐานะผู้ลงคะแนนเลือกตั้งมีจำนวนมากกว่าผู้ชายถึง 1.6 ล้านคน  แต่พบว่าผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาระหว่างปี 2526 ถึง 2554 มีผู้หญิงในสภาอยู่ราวร้อยละ 10 เท่านั้น และที่แย่กว่าคือ ขณะนี้มีผู้หญิงในการเมืองท้องถิ่น ตำแหน่งนายกองค์การบริหารประมาณร้อยละ 6.78 สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกระดับ 6.82  ขณะที่สัดส่วนเฉลี่ยผู้หญิงในสภานิติบัญญัติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีประมาณร้อยละ 18 และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาวและเวียดนาม มีสัดส่วนผู้หญิงในสภาฯ ถึงร้อยละ 27–29

อย่างไรก็ตาม ระบบการเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2561 “จัดสรรปันส่วน” และ Primary Vote ได้สร้างข้อกังวลว่าจะทำให้นักการเมืองหญิงมีโอกาสได้รับเลือกตั้งน้อยลง

สถาบันฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรม “เสริมศักยภาพนักการเมืองหญิง”  เพื่อเพิ่มศักยภาพนักการเมืองหญิงที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมาถึง เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้หญิงได้ที่นั่งในรัฐสภามากขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ถึงรูปแบบ ยุทธศาสตร์ และเทคนิคต่างๆ ที่ผู้สมัครหญิงสามารถเอาชนะในการเลือกตั้ง
  2. เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และการพูดในที่สาธารณะ การพูดแบบเจาะกลุ่มต่างๆ และการปรากฏตัวในงานพิธีต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้อง เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานประเพณีต่างๆ
  3. เรียนรู้การเข้าถึงและเทคนิคการรณรงค์กับกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ๆ โดยเฉพาะเยาวชนที่มีโอกาสลงคะแนนเลือกตั้งเป็นครั้งแรก
  4. แลกเปลี่ยนกับนักการเมืองหญิงรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ทางการเมือง ในการรับมือกับสถานการณ์คับขันต่าง ๆ การสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้เข้มแข็ง และการทำงานกับนักการเมืองหญิงข้ามพรรค เพื่อบรรลุวาระการเสริมพลังผู้หญิง เป็นต้น

ได้จัดอบรม โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1 จัดอบรมวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วม 25 คน เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 22 ,พรรคชาติไทยพัฒนา 2  และพรรคกลาง 1


ครั้งที่ 2 จัดอบรมวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วม 25 คน เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย 18 ,พรรคภูมิใจไทย 6 และพรรคชาติพัฒนา 1

   

เนื้อหาสาระในการอบรม/ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง…

1. เรื่อง เคล็ดลับในการชนะเลือกตั้งของนักการเมืองหญิงในประเทศต่าง ๆ และ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองและการเข้าถึงกลุ่มผู้เลือกตั้งใหม่ๆ โดย Mr.Mantas Adomenas
2. เรื่อง การสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ และการใช้ช่องทางสื่อสารทางออนไลน์ และSocial media รูปแบบต่าง ๆ โดย อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ และ อ.จัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก
3. เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ-การพูดในที่สาธารณะ/วาระต่าง ๆ และ การสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับนักการเมืองหญิง โดย คณะ ส.ส.หญิงที่มีประสบการณ์
ตัวชี้วัดจากการสำรวจ ก่อน และ หลัง การอบรม จากแบบประเมินผล