การอบรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสตรี-เด็ก ผู้พิการ และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในการคุ้มครองสิทธิ-ความเสมอภาคระหว่างเพศ”

การอบรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสตรี-เด็ก ผู้พิการ และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในการคุ้มครองสิทธิ-ความเสมอภาคระหว่างเพศ”
วันที่ 21-23 กรกฎาคม  2561
ณ ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
          ผู้หญิงและเด็กหญิงผู้พิการ และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ต้องเผชิญปัญหาในสังคมปัจจุบัน อาทิ การใช้ความรุนแรง การถูกดูถูกดูแคลน การไม่ให้เกียรติในความเป็นคน การถูกตีตรา ตราบาปจากการถูกเหมารวม ทัศนคติ ความเชื่อดั้งเดิม บรรทัดฐานทางสังคม การเรียนการสอน การนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่นำเสนอและถูกกระตุ้นซ้ำๆ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และการถูกเลือกปฏิบัติที่มีสาเหตุปัญหาที่หลากหลายและมีลักษณะทับซ้อนต่าง ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม ด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ร่วมออกแบบการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายและทับซ้อน ในโครงการ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยสถาบันฯ จึงจัดอบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสตรีและเด็ก ผู้พิการ และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิ-ความเสมอภาคระหว่างเพศ

วัตถุประสงค์
1) ส่งเสริมความรู้สิทธิทางกฎหมายและความเสมอภาคระหว่างเพศ
2) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีองค์กรเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาสาสมัครในการช่วยเหลือทำคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ(วลพ.) เมื่อกลุ่มเป้าหมายถูกเลือกปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย
สตรีและเด็ก ผู้พิการ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สตรีชนเผ่า นักบวชหญิง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านสตรีและเด็ก รวม 30 คน

ความคาดหวัง
            – ได้รับความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และการเข้าถึง
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
– สามารถเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือในการทำคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.)
– สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในชุมชนตนเอง

ความรู้ที่ได้รับ
–   ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน เพศสภาพ และกลไกในการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
–   ที่มา/สาเหตุของการถูกเลือกปฏิบัติและหลักการความเสมอภาคระหว่างเพศ
–   เวทีเสวนา แบ่งปันจากผู้ร้อง การถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ กรณี เต้าไต่ ฯลฯ
–   สิทธิมนุษยนชน ความเสมอภาค และกรณีการถูกเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ
–   เพศสภาพ และกรณีการถูกเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ
–   พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ / กลไกการเข้าถึงคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.)
–   การช่วยเหลือทางกฎหมาย และการทำคำร้องเมื่อถูกเลือกปฏิบัติ
–   รู้จัก/เข้าใจ และการเข้าถึงกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
–   วางแผนขยายผล และการสนับสนุนทุนฯ ในการช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติ