ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2562”

โครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง 2562”
เนื่องในวันสตรีสากล  8  มีนาคม 2562

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล สตรีในประเทศต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมและร่วมเฉลิมฉลองกันทั่วโลก และในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมป์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะจัดโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง 2562” ขึ้น โดยจะจัดพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงเก่งในสาขาอาชีพต่าง ๆ จำนวน 9 สาขาอาชีพ คือ เกษตรกร สิ่งแวดล้อม นักพัฒนา ผู้ริเริ่มธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น นักบริหาร สื่อมวลชน เยาวสตรี และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสรรหา คัดเลือก ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงที่มีความสามารถ มีประวัติการทำงานโดดเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ และได้นำความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักในบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

วัตถุประสงค์

๐ เพื่อสรรหา คัดเลือก และประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้มีความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ ให้ประจักษ์โดยทั่วไป อันจะเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังในแก่ผู้หญิงอื่น
๐ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริม ตลอดจนที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของผู้หญิง
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ
๐ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักในบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ
๐ เพื่อรณรงค์ให้มีการเผยแพร่ข้อมูล บทบาท และความสามารถที่แท้จริงของผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

สรรหา คัดเลือก และประกาศเกียรติคุณผู้หญิงที่มีประวัติการทำงานโดดเด่นใน 9 สาขาอาชีพ ดังนี้
1. เกษตรกร
2. สิ่งแวดล้อม
3. นักพัฒนา
4. ผู้ริเริ่มธุรกิจ
5. นักการเมืองท้องถิ่น
6. นักบริหาร
7. สื่อมวลชน
8. เยาวสตรี
9. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางการดำเนินงาน
ในกระบวนการคัดเลือกผู้หญิงเก่งนั้น จะเริ่มสรรหา โดยการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561 เพื่อให้ผู้สนใจจัดส่งผลงานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ในการคัดเลือกนั้น สถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นอย่างดีเสมอมา

สำหรับการคัดเลือกผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการในการพิจารณา
คัดเลือก ประกอบด้วยผู้แทนจาก สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร ชุมชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส.ไทย) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา องค์กรติดตามการดำเนินงานทางการเมืองเรื่องสตรี (ตมส.)

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง” ปี 2562 แล้วประกาศผลเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถาบันฯ จัดให้มีพิธีมอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี ในงานสัปดาห์สตรีสากล เดือนมีนาคมของทุกปี โดยหลังจากพิธีมอบโล่เสร็จสิ้นแล้ว ผู้หญิงเก่งทุกสาขาอาชีพ และองค์กรฯ ที่ได้รับการยกย่องในปีนั้น ๆ จะร่วมอภิปรายถึงปัจจัยที่ผลักดันให้ประสบผลสำเร็จในบทบาทที่ได้รับการยกย่อง และวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวคิดที่จะดำเนินการในการส่งเสริมบทบาทและสถานภาพของผู้หญิง และเป็นแบบอย่างให้ทุกคนเจริญรอยตามได้

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
จากปี 2536 ถึงปัจจุบัน (2561) มีผู้ส่งประวัติผู้หญิงที่มีผลงานโดดเด่น เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 7,492 คน
มีผู้หญิงที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผู้หญิงเก่ง” ในสาขาอาชีพต่างๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 244 คน จาก 67 จังหวัด แต่ละคนล้วนเป็นผู้ที่มีศักยภาพ ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพลังที่เข้มแข็ง ที่เอื้อต่อการขยายกรอบการตระหนักในบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้มีการเผยแพร่ข้อมูล บทบาท และความสามารถที่แท้จริงของผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างพลังและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างมาก จากการที่สื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ได้นำเสนอข่าวผู้หญิงที่ได้รับรางวัลอย่างกว้างขวางทุกปี