ประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2562”

 โครงการคัดเลือก
“องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562”

“องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น”

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  ในฐานะที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนรับผิดชอบในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เน้นให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ ในระดับท้องถิ่นได้มุ่งไปที่การบริหารจัดการของ “องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)”  สถาบันฯ เห็นความจำเป็นที่จะต้องขยายผลการทำงานของ อบต. ที่ประสบผลสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล และหลักความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ให้เป็นที่ตระหนักและรับรู้กว้างขึ้น เพื่อจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาในระดับท้องถิ่นให้ยั่งยืนและเหมาะสมต่อไป

 วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการที่ดีและผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ ส่งผลให้การพัฒนาตำบลตอบสนองความต้องการของทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม
 2. เพื่อประมวลปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. เพื่อเผยแพร่บทเรียนและแนวการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นที่ประจักษ์
 4. เพื่อส่งเสริมแนวการพัฒนาในรูปของการสร้างต้นแบบในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล

เป้าหมาย  

 1. ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ อบต. ที่มีผลงานจากการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาล และหลักความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 2. การบริหารจัดการของ อบต. ตอบสนองความต้องการของหญิงชายได้อย่างเหมาะสม

 

“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น”

หลักการและเหตุผล 

จากการที่สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้มีส่วนร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ อันเป็นผลให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีการกำหนดเช่นนั้น สถาบันฯจึงพิจารณาเห็นสมควรติดตามการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งทำการศึกษาเพื่อให้ได้ภาพทั้งในส่วนของกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนผลของการบริหารกองทุนฯ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการวางแผน และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนเอื้อต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงและความเสมอภาค รวมทั้งความเป็นธรรมในสังคม

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อคัดเลือกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ที่มีการบริหารกองทุนที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการที่ดี และผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณกองทุนนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ  ที่ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างเหมาะสม
 2.   เพื่อประมวลปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการกองทุนฯ ตาม            เกณฑ์ที่กำหนด
 3. เพื่อเผยแพร่บทเรียนและแนวทางการบริหารจัดการของหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นที่ประจักษ์
 4. เพื่อส่งเสริมแนวการพัฒนาในรูปของการสร้างต้นแบบในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ

เป้าหมาย 

             เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้กว้างขวางขึ้น โดยเผยแพร่รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ที่สอดคล้องกับหลักบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ที่ได้ผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน
สิงหาคม  2561  –  มีนาคม 2562

วิธีการดำเนินการคัดเลือก

 1. ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้เสนอชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลและกองทุนหมู่บ้านฯ  พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการคัดเลือก  ส่งมายังสถาบันฯ  ภายในเดือน สิงหาคม – ตุลาคม  2561
 2. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ในฐานะเลขานุการองค์กรร่วมดำเนินงานจะรวบรวมรายชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล และ กองทุนหมู่บ้านฯ รวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาจัดลำดับเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก
 3. คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยผู้แทนองค์กรร่วมดำเนินงาน จะพิจารณาคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562”  และประกาศผลทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ    ต่าง ๆ  โดยจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี ในงานสัปดาห์สตรีสากล เดือนมีนาคม  2562  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ

องค์กรร่วมดำเนินงาน

 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 2. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 3. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 4. สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง
 5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 6. ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)
 7. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
 8. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 9. องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.)  4  ภาค