ความเสมอภาค

ข้อเสนอ-ร่างรัฐธรรมนูญที่มีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ

นักวิชาการ ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์จาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เครือข่ายสตรี ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับ“ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย” (WeMove) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มีการกำหนดนโยบายสาธารณะที่อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล หลักความเสมอภาคระหว่างเพศ

Read more