ผู้หญิงเก่ง

โครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2560”

หลักการและเหตุผล

เนื่องในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล สตรีในประเทศต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมและร่วมเฉลิมฉลองกันทั่วโลก และในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมป์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะจัดโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2560” ขึ้น

Read more