เสวนา-อบรม

โครงการ “การเสริมสร้างพลังประชาสังคมสู่สภาพัฒนาการเมือง เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตามระบอบประชาธิปไตย”

หลักการและเหตุผล

ประเทศที่มีระบบการเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ต้องมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการตนเองควบคู่กันไปกับการพัฒนาทางการเมือง เนื่องจากการกระจายอำนาจส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจรัฐจากทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกับภาครัฐ

Read more

รณรงค์แก้ไข พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2546 มาตรา 45

การบริหารจัดการชุมชนในระดับตำบล ที่เป็นภาระกิจของ อบต. ในปัจจุบันนั้นครอบ คลุมกว้างขวาง ทุกเรื่อง ที่ส่งผลต่อคุณภาพและวิถีชีวิตของชุมชนแลท้องถิ่น มิได้เป็น เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนักการเมืองทำหน้า ที่บริหาร จัดการในพื้นที่นั้น

Read more