งานรณรงค์

22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(WeMove) ยื่นข้อเรียกร้อง “รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ”

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภา[…]

Read more