ประวัติความเป็นมา – About Us

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา           

             สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย และการพัฒนา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการโดยอิสระและมิได้หวังผลกำไร  ก่อตั้งขึ้นในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2533 โดยได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้นจากกองทุนพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM)
การดำเนินงานของสถาบันฯ นั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มุ่งเน้นการวิจัยนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรีในวงกว้างและเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจ อันจะนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในสังคม

             วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำเนินการวิจัยนโยบายเชิงปฏิบัติการและรณรงค์ในระดับนโยบายที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสถานภาพของสตรี รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างหญิงชายและชายที่ปรากฏในกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการขยายฐานการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านการเมือง
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกับชายในกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ
4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกสำหรับสตรีอันจะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาของสตรีได้อย่างเหมาะสมขึ้น เพื่อขยายฐานและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมิติหญิงชาและการพัฒนา

             กรอบการดำเนินงาน

ขอบข่ายงาน
             ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมระหว่างหญิงและชาย ขอบข่ายงานของสถาบันฯ ครอบคลุมหลายลักษณะ ทั้งในเชิงเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ในระดับสังคมโดยรวม ซึ่งมุ่งเน้นการปรับทัศนะคติ ค่านิยม สร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายทั้งในระดับองค์กรทางการเมืองและการบริหาร ซึ่งเป็นการมุ่งสร้างกระแสหลัก ผลักดันหลักการของความเสมอภาคเพื่อให้ผลประโยชน์/ผลกระทบของการบริหารและการพัฒนาตกแก่หญิงและชายภาคอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการผสมผสานมิติหญิงชายในหลักธรรมาภิบาล ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างเสริมศักยภาพของผู้หญิงเองเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

กลไกและแนวทางการดำเนินงาน
            สถาบันฯ สร้างและใช้ระบบข้อมูลหญิงชายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและผลักดันให้บทบาทและความสำคัญของผู้หญิงที่มีต่อการพัฒนาประเทศเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้น แนวการดำเนินงานที่สำคัญคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่ส่งผลในทางปฏิบัติภายในกรอบเวลาที่จำกัดและทันต่อสภาพการณ์ การฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อสร้างเสริมความรู้และปรับทัศนคติอย่างเหมาะสม การใช้ผลสำเร็จเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการใช้เครือข่ายผนึกพลังความคิดและดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี

             กิจกรรมหลัก  

การปรับทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทสตรี
             เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ดั้งเดิมของสตรีที่สืบทอดกันมาช้านาน รวมทั้งเพื่อให้บทบาทของสตรีที่มีต่อการพัฒนาประเทศเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น สถานฯ ดำเนินโครงการ คัดเลือกผู้หญิงเก่ง เป็นกิจกรรมประจำปี ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จของสตรีและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงของสตรี
ในปี 2545 สถาบันฯ ได้เพิ่มโครงการ องค์กรท้องถิ่นดีเด่น อีก 2 รางวัล คือ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนหมู่บ้านฯ ดีเด่น เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งการผสมผสานมิติหญิงชายในการพัฒนาท้องถิ่น

การประกันสิทธิสตรีและความเสมอภาคตามกรอบแห่งรัฐธรรมนูญ
             แม้ความเสมอภาคทางกฎหมายระหว่างสตรีและบุรุษจะมีการระบุอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำยังปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป สถาบันฯ จึงมุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของสตรีและประกันความเสมอภาคทางกฎหมายตามกรอบแห่งรัฐธรรมนูญปี 2538 2540 2550 และ 2559 เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง

การนำประเด็นสตรีเข้าสู่กระแสหลักของการเมืองและการบริหาร
            ในการสร้างสถานภาพสตรีเพื่อให้ทัดเทียมกับบุรุษมากขึ้นนั้น สถาบันฯ เน้นทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการด้วยการรณรงค์เพื่อให้พรรคการเมืองและรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสตรีดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทในระดับที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งในด้านการเมืองและการบริหารเป็นจำนวนมากขึ้น นอกจากนั้นยังมุ่งรณรงค์ให้ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษเป็นหลักการสำคัญ ที่ส่งผลที่เป็นรูปธรรมในกระบวนการบริหารจัดการที่ดี(Good Governance)

การเพิ่มพูนศักยภาพเป็นผู้นำของสตรี
             ในส่วนนี้ของสถาบันฯ คือ การสร้างเสริมทักษะความเป็นผู้นำและประสิทธิภาคในการทำงานการเมืองในระดับตำบลและระดับประเทศ โดยในระยะต้นเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มพูนทักษะในการผสมผสานประเด็นหญิงชายในกระบวนการพัฒนาสำหรับผู้นำสตรีเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อสตรีได้อย่างเหมาะสม

เครือข่ายความร่วมมือ
             เครือข่ายที่สำคัญของสถาบันฯ คือ องค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.) ซึ่งมีองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศมีภารกิจสำคัญในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและพรรคการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับสตรีโดยสถาบันฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของ ตมส.
ในระดับภูมิภาค สถาบันฯ ได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง เช่น ในกลุ่มประเทศ อาเซียน และประเทศในเขตแม่น้ำโขงในการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสตรีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของด้านมิติหญิงชาย

งานด้านการฝึกอบรม
             สถาบันฯ จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผสมผสานประเด็นสตรีในกระบวนการกำหนดนโยบาย สำหรับผู้บริหาร ผู้นำสตรี สื่อมวลชน และผู้สนใจอื่น ๆ  นอกจากนั้น ยังให้บริการให้ด้านการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับมิติหญิงชายตามความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือมาเป็นการเฉพาะเช่นกัน   การบริการอีกส่วนหนึ่งคือการให้คำปรึกษาแก่คณะบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เกี่ยวกับการเสริมสร้างสถานภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้น การบริการยังครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาต่างประเทศที่ประสงค์จะศึกษาและรับทราบประเด็นหญิงชายและสถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในประเทศไทยด้วย

       Gender and Development Research Institute  (GDRI)

           The Gender and Development Research Institute is a non-partisan, non-profit and private organization active in policy research and policy advocacy on issues that have an impact on women’s lives and welfare.

            The Gender Development Research Institute is an NGO/NPO operating independently. The Institute has been set up on UN Day, the 24th of October 1990, with the initial fund from UNWomen. GDRI operates as part of the Association for Promotion of Status of Women, emphasizing on action research in policies affecting women and women’s participation in decision making process which will lead to gender equality.

The Institute has objectives to

  1.  Reduce differences between men and women in laws, regulations and practices.
2.  Support democracy development by promoting women’s participation in decision making at every level.
3.  Support positive image for women.
4.  Extend data base and disseminate knowledge about gender sensitivity and development including gender equality.