ประวัติความเป็นมา – About Us

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงาน โดยอิสระและมิได้ หวังผลกำไรก่อตั้งขึ้น ในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2533 โดย ได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้นจากกองทุน พัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติการ ดำเนินงาน ของสถาบันฯ นั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคม ส่งเสริมสถาน ภาพสตรีฯ มุ่งเน้นการวิจัย นโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรีเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีใน กระบวนการตัดสินใจอันจะ นำไปสู่ความเสมอภาค ระหว่างหญิงชายในสังคม

 Gender Development Research Institute is an NGO/NPO operating independently. The Institute has been set up on UN Day, the 24th of October 1990, with the initial fund from UNWomen. GDRI operates as part of the Association for Promotion of Status of Women, emphasizing on action research in policies affecting women and women’s participation in decision making process which will lead to gender equality.

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างหญิงชาย ที่ปรากฏในกฎหมาย ระเบียบ และแนว ปฎิบัติต่าง ๆ
  2. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วม ที่เท่าเทียมกับชายในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ
  3. สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกสำหรับสตรี
  4. ขยายฐานและเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับมิติหญิงชายและการพัฒนา และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

The Institute has objectives to

1. Reduce differences between men and women in laws, regulations and practices.
2. Support democracy development by promoting women’s participation in decision making at every level.
3. Support positive image for women.
4. Extend data base and disseminate knowledge about gender sensitivity and development including gender equality.