ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 
GENDER AND DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE (GDRI)

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานโดยอิสระและมิได้หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในวันสหประชาชน 24 ตุลาคม 2533 โดยได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้นจากกองทุนพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชติ (UNIFEM) การดำเนินงานของสถาบันฯ นั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มุ่งเน้นการวิจัยนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรีและเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจอันจะนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคม

พันธกิจของสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
1.  เพื่อดำเนินการวิจัยนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสถานภาพสตรี อันจะนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในสังคม
2.  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการขยายฐานการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านการเมือง
3.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกับชายในกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ
4.  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกสำหรับสตรี อันจะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของสตรีได้อย่างเหมาะสมขึ้น
5.  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างหญิงและชายที่ปรากฏในกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

ขอบข่ายงาน
ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมระหว่างหญิงและชาย ขอบข่ายงานของสถาบันฯ ครอบคลุมหลายลักษณะ ทั้งในเชิงเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ในระดับสังคมโดยรวม ซึ่งมุ่งเน้นการปรับทัศนคติ ค่านิยม สร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชาย ทั้งในระดับองค์กรทางการเมืองและการบริหาร ซึ่งเป็นการมุ่งสร้างกระแสหลัก ผลักดันหลักการของความเสมอภาคเพื่อให้ผลประโยชน์ ผลกระทบของการบริหารและการพัฒนาตกแก่หญิงและชายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการผสมผสานมิติหญิงชายในหลักธรรมาภิบาล ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างศักยภาพของผู้หญิงเอง เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

กลไกและแนวทางการดำเนินงาน
สถาบันฯ สร้างและใช้ระบบข้อมูลหญิงชาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและผลักดันให้บทบาทและสำคัญของผู้หญิงที่มีต่อการพัฒนาประเทศเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้น แนวการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่ส่งผลในการปฏิบัติภายในกรอบเวลาที่จำกัดและทันต่อสภาพการณ์ การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างเสริมความรู้และปรับทัศนคติอย่างเหมาะสม การใช้ผลสำเร็จเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และการใช้เครือข่ายในการผนึกพลังความคิดและดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี

ความเสมอภาค  มิใช่  ความเหมือนกัน  …  แต่

ความเสมอภาค  หมายถึง  การยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่าง
                            ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย และบทบาทที่แตก ต่างกันในสังคม

ความเสมอภาค  หมายถึง  สิทธิที่จะแตกต่าง  …  เพราะฉะนั้น
                            ความเสมอภาค จึงรวมถึงการหาลู่ทางที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสังคม
                            ให้มีความสมดุลในเชิงอำนาจระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย