• การเสวนา เวที GENDER TALK "นักการเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจความเสมอภาคระหว่างเพศ" วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ห้องประชุม Executive 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
  • การอบรม "การคุ้มครองสิทธิ-ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการช่วยเหลือผู้ถูกเลือกปฏิบัติ" วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ห้องประชุมทอแสง 1 คงการ์เด้นวิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
  • อบรม "เสริมศักยภาพนักการเมืองหญิง" วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
  • การอบรม "เสริมศักยภาพนักการเมืองหญิง" วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
  • เสวนาวิชาการ "โอกาสและข้อท้าทายต่อนักการเมืองหญิงในช่วงการเมืองเปลี่ยนผ่าน" วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องออร์คิด 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
  • ในวาระ "สัปดาห์สตรีสากล" ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้หญิงเก่ง" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น" ประจำปี 2561
  • การอบรม "พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสตรี-เด็ก ผู้พิการ และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในการคุ้มครองสิทธิ-ความเสมอภาคระหว่างเพศ" วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
  • เวทีเสวนา "การเมืองเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ" วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
  • 22 พฤษภาคม 2560 ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(WeMove) ยื่นข้อเรียกร้อง "รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ" ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • 22 พฤษภาคม 2560 ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(WeMove) ยื่นข้อเรียกร้อง “รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ” ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ณ อาคารรัฐสภา