โครงการคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2559”

รางวัล “องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น”
(โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล : มิติหญิงชายและธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการ)
หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ในฐานะที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน รับผิดชอบในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

Read more