โครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2559”

.หลักการและเหตุผล

เนื่องในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล สตรีในประเทศต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมและร่วมเฉลิมฉลองกันทั่วโลก และในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมป์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Read more

โครงการคัดเลือก “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2559”

รางวัล “องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น”
(โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล : มิติหญิงชายและธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการ)
หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ในฐานะที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน รับผิดชอบในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

Read more